ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

1.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper, behoudens

wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

1.2. In geval de inkoopvoorwaarden van de verkoper in strijd zouden zijn

met de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatstgenoemde

voorwaarden van kracht. Afspraken en toezeggingen, al dan niet

afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden, gemaakt door

vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegen

laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk en uitdrukkelijk

heeft bevestigd. 1.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze

Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming

met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en

juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene

verkoopsvoorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun

kennisgeving aan de koper. 1.4. De toepassing van deze Algemene

Verkoopsvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit

van het sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van een

levering.

2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van de verkoper

bij wijze van inlichting op aanvraag verschaft. Deze aanbiedingen

blijven gedurende 2 maanden geldig, tenzij anders vermeld wordt.

3. Leveringstermijn

3.1. De aangegeven leveringstermijn is indicatief doch nooit bindend.

3.2. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen

worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens

niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd

ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij de order door de

verkoper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de

levertijd.

4. Klachten met betrekking tot de producten

4.1. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden

nagezien. Na inontvangstname dienen klachten omtrent de zichtbare

gebreken aan de producten en niet conforme producten te geschieden

middels een aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na ontvangst.

Klachten omtrent de onzichtbare gebreken aan de producten dienen te

geschieden middels een aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na het

ontdekken van het gebrek. 4.2. Klachten dienen te gebeuren middels

aangetekende zending, met bevestiging van de ontvangst en met

vermelding van alle relevante gegevens, bij gebreke waaraan de

verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. 4.3. Deze

klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen

betalingsverplichtingen binnen de in de Algemene

Verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de klachten gegrond

blijkt, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij het

recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde producten terug te

nemen en daarna te vervangen door soortgelijke producten, dan wel de

koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige

andere of meerdere schadevergoeding gehouden te zijn.

4.4. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper

geschieden.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere kosten ook. De B.T.W.

is ten laste van de koper. 5.2. De prijzen die van toepassing zijn op de

producten, zijn deze van de laatste door de firma meegedeelde prijslijst.

Alle prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De nieuwe

prijsstructuur zal ten minste 3 maanden voor de inwerkingtreding

schriftelijk of per e-mail aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien

de klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid

om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst.

Indien onze firma deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het

tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de

klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijsstructuur.

6. Transport

De goederen worden getransporteerd op risico van de koper. De

vervoerskosten, tenzij anders is bepaald, zijn ten laste van de koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De geleverde en nog te leveren goederen blijven de uitsluitende

en onvervreemdbare eigendom van de verkoper tot aan de volledige

voldoening van alle vorderingen, inclusief intresten en kosten.

7.2. Ingeval van niet tijdige betaling door de koper behoudt de verkoper

zich het recht voor de onbetaalde producten terug te eisen, waar zij zich

ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en zonder

voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. 7.3. Tijdens deze

periode neemt de koper de plichten en de verantwoordelijkheid van

bewaarder op zich voor de geleverde producten en hij verbindt er zich

bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van

beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, …. 7.4. Bij

faillissement van de koper is elke nog niet afgehandelde

verkoopovereenkomst van rechtswege automatisch ontbonden en worden

alle openstaande facturen (inclusief de niet-vervallen) onmiddellijk

opeisbaar.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1. Betalingen dienen contant te geschieden. Na de vervaldatum van de

factuur geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet

van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur over het

openstaand bedrag. Bovendien geldt er ingeval van niet betaling op de

vervaldag automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire

schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag verschuldigd zonder

dat hiervoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is. De

verkoper is verder gerechtigd om al de relevante invorderingskosten,

ontstaan ingevolge niet-betaling van de factuur door de koper, te verhalen

op de koper, hierin inbegrepen doch niet beperkt tot de kosten van

deurwaarder, advocaten, gerechtskosten, e.d. 8.2. Indien de koper in

gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en

kan hij ontbinding der overeenkomst en schadevergoeding vorderen.

Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor

rekening van de koper.

8.3. Bij annulering van een order door de koper is deze een

schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order

aan de verkoper.

8.4. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen

tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van

vorderingen uit hoofde van leveringen volgens de Algemene

Verkoopsvoorwaarden. 8.5. De niet-betaling op de vervaldag van één

enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet

vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 8.6. Alle

betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor

intresten, schadevergoeding en eventuele andere kosten en daarna

als afkortingen voor de langst openstaande facturen.

9. Overmacht

9.1. Enkel de gevallen die aan overmacht toegeschreven worden,

schorten van rechtswege de termijn van uitvoering van de verplichting

der partijen op. Ingeval van opzeg door de verkoper heeft de klant geen

recht op schadevergoeding. In ieder geval draagt de klant het risico van

overmacht. 9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de

verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar

verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd

of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van

de verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten

tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, hieronder

begrepen doch niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in

het vervoer, oorlogsdaden, brand, terroristische aanslagen,

verordeningen of voorschriften van welkdanige overheid of administratie,

het niet kunnen verkrijgen van energie of leveranties, uitval van

elektriciteit, uitval van computersystemen (bv. netwerk, server, enige

andere hard- en/of software), faillissement van leveranciers, elke

handeling van derden die een systeemuitval voor gevolg heeft, enz…

10. Aansprakelijkheid van de verkoper

10.1. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan

personen veroorzaakt door de verkochte producten, binnen de perken

voorgeschreven door de dwingende normen van de Belgische wetgeving.

10.2. De verkoper is enkel en alleen aansprakelijk voor de rechtstreeks

veroorzaakte lichamelijk schade, indien deze schade het gevolg is van

het correct gebruik van het aangekochte product. Enige vergoeding van

immateriële schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De verkoper is niet

verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade die met de

aankoop, het gebruik of onvermogen tot gebruik in verband kan worden

gebracht. 10.3. De maximale aansprakelijkheid zal in elk geval de

aankoopprijs van het product betaald door de oorspronkelijke koper niet

overschrijden. 10.4. Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen

8 dagen na de datum waarop deze schade is ingetreden of na de datum

waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden,

schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Laattijdige

schademeldingen worden niet meer vergoed.

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper behoren tot de

uitsluitende bevoegdheid der rechtbanken van het arrondissement

Hasselt. Het Belgisch recht is van toepassing.